Algemene huurvoorwaarden E-Fatbike - Vechtdal Express & Somerwende

Algemene huurvoorwaarden E-Fatbike van EuroGreen v.o.f. of Vechtdal Express, hierna te noemen VE

Artikel 1

De huurder wordt geacht de E-Fatbike in goede staat te hebben ontvangen. VE  wordt geacht de E-Fatbike in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg á €25,- per E-Fatbike, met een maximum van €300,- per boeking, voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de E-Fatbike in een zelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

Artikel 2

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde E-Fatbike, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel als mede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de E-Fatbike contant aan VE voldoen.
 2. VE is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van VE op aanvullende schadevergoeding.
 3. De bestuurder dient zich te legitimeren voor aanvang.
 4. De bestuurder dient de instructies (zowel theoretisch als praktisch) op te volgen zoals geïnstrueerd voorafgaand aan de verhuur en de geadviseerde routes en fietspaden op te volgen
 5. De bestuurder toont voor de verhuur aan voldoende behendigheid/vaardigheid met de E-Fatbike te bezitten.

Artikel 3

VE is te allen tijde gerechtigd om de verhuurde E-Fatbike naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 4

De huurder zal als een goede beheerder de door hem gehuurde E-Fatbike verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

Artikel 5

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Fatbike aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 6

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 7

 1. De E-Fatbike is een FIETS. Gebruik hem ook volgens de regels die voor fietsen gelden.

  Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. Alcoholhoudende drank en/of drugs voor of tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op/af te rijden.
  3. Op de rijbaan, bestemd voor fietsen, te rijden. Tenzij er geen fietspad is.
  4. Met de E-Fatbikes tijdens het rijden tegen elkaar te botsen.
  5. Een autoweg of autosnelweg op te rijden.
  6. Om met twee volwassenen op één E-Fatbike te rijden. Kinderen mogen wel achterop als het gezamenlijke gewicht niet zwaarder is dan 120 kg.

Artikel 8

Het huren van de E-Fatbike geschiedt geheel op eigen risico. VE is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 9

Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de huurder.

Artikel 10

Annulering alleen per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

A: Tot 14 dagen voor aanvang: de aanbetaling van 25 %

C: Tot 7 dagen voor aanvang: 50 %

D : Binnen 3 dagen voor aanvang van de overeenkomst: 100 %

Huurder verklaart de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van EuroGreen, zoals hieronder vermeld, te hebben ontvangen, gelezen en hiermee akkoord te zijn.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN;

EuroGreen v.o.f., gevestigd te Marsweg 1, 7794 RK, Rheeze, hierna te noemen EuroGreen, welke voorwaarden ter inzage zijn gelegd ten

Kantore van EuroGreen op 14 maart 2002 en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Zwolle onder nr. 05060360

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden;

 1. Op alle tussen EuroGreen en afnemer gesloten overeenkomsten tot het verrichten van prestaties, waaronder begrepen adviezen gezamelijk aan te duiden als prestaties zijn uitsluitend de hiernavolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen;

 1. Alle door of namens EuroGreen mondeling of schriftelijk genoemde prijzen en offertes zijn geheel vrijblijvend en voor EuroGreen op geen enkele wijze bindend.
 2. EuroGreen is eerst gebonden, nadat deze de opdracht schriftelijk heeft aangenomen dan wel de bestelling heeft uitgevoerd.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door de afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Levering en risico;

 1. De zaken worden door EuroGreen franco geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Op het moment van feitelijke aflevering der zaken door EuroGreen gaat het eigendom en het risico daarvan over op de afnemenr met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
 3. De op het verkochte drukkende omzetbelasting, en andere belastingen en heffingen zijn voor rekening van de afnemer.
 4. De door EuroGreen opgegeven levertijden zijn steeds bij benadering.
 5. In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van EuroGreen onafhankelijke omstandigheid, is door EuroGreen gerechtigd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 6. De berekening van zaken geschiedt overeenkomstig de door EuroGreen op het moment van feitelijke levering geconstateerde aantallen, gewichten en/of maten.
 7. EuroGreen is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, te zijner keuze te eisen dat de afnemer hetzij de koopsom voor de te leveren zaken geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt, hetzij ten genoegen van EuroGreen zekerheden stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
 8. Indien een afnemer een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan EuroGreen alle met het oog op uitvoering van die opdracht gemaakte onkosten te vergoeden.
 9. Indien de afnemer zonder enige geldige reden weigert de door hem gekochte zaken tijdig in ontvangst te nemen of overigens enige verplichting ingevolge de overeenkomst niet nakomt, zal EuroGreen het recht hebben zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de door EuroGreen geleden schade.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en terughaalrecht;

 1. Alle door EuroGreen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van EuroGreen tot het moment van de algehele voldoening van hetgeen EuroGreen uit hoofde van de overeenkomst van de afnemer te vorderen heeft, rente en kosten daaronder inbegrepen.
 2. Indien er naar oordeel van EuroGreen aanwijzingen zijn dat de afnemer niet zal betalen, is EuroGreen gerechtigd terstond de geleverde zaken op kosten van de afnemer terug te halen zonder enige aanmaning. Bij deze wordt EuroGreen gemachtigd de plaats te betreden waar de zaak zich bevindt.
 3. EuroGreen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van afnemer, voor zover deze uit de wet voorvloeien. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van EuroGreen, een en ander in de ruimste zins des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 5. Kennisgeving van bezwaren;

 1. Bezwaren naar aanleiding van orderbevestigingen en facturen, alsmede in verband met manco’s, verkeerde prestaties en uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij EuroGreen te worden ingediend binnen zeven werkdagen na de ontvangst van bedoelde bescheiden c.q. de feitelijke aflevering van de zaken. Bezwaren in verband met niet uitwending waarneembare gebreken van de zaken dienen schriftelijk binnen zeven werkdagen na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren bij EuroGreen te worden ingediend. De afnemer dient de bezwaren nauwkeurig te specificeren. Bij niet tijdig indienen van bezwaren als bedoeld, vervalt elke eventuele aanspraak terzake jegens EuroGreen, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem te wijten is. Op straffe van het vervallen van alle rechten dienen de zaken, waarop de reclame betrekking heeft, vrachtvrij in overleg met EuroGreen te worden geretourneerd en wel zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven werkdagen na de mededeling aan EuroGreen als boven genoemd, of zodanig door de afnemer te worden bewaard en/of opgeslagen dat een duidelijke controle door of vanwege EuroGreen mogelijk is. Schade moet door de afnemer zoveel mogelijk worden voorkomen.
 2. EuroGreen zal naar vermogen de gevolgen van de door haar aanvaarde bezwaren opheffen, dan wel de afnemer tegen afgifte aan EuroGreen van de betrokken zaken crediteren voor de kostprijs
 3. Het indien van bezwaren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting

Artikel 6. Aansprakelijkheidsbeperking;

 1. Het bedrag van de schadevergoeding dat voor EuroGreen uit de overeenkomst en advies danwel dezelve uitvoering mocht voorvloeien, bedraagt maximaal de prijs voor de prestatie als bedoeld in artikel 5, lid 2. Iedere contractuele aansprakelijkheid of verdere danwel wettelijke aansprakelijkheid, waaronder begrepen die uit onrechtmatige daad, voor middelijk of onmiddellijk door de afnemer geleden schade en productaansprakelijkheid voorzover rechtens toelaatbaar, uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen bedrijfsschade is uitgesloten.
 2. Bedoelde aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens ten behoeve van de zijdens van EuroGreen ingeschakelde personen.

Artikel 7. Overdoen van contract;

 1. Het staat EuroGreen vrij om de uitvoering van een aangegane overeenkomst met rechten en verplichtingen over te doen aan een derde, die zij in redelijkheid daartoe geschikt acht, tenzij de afnemer aantoont dat de liquiditeit van genoemde derde onvoldoende waarborg biedt voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Rechtsverwerking;

 1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering danwel aanhangig maken van enig geschil terzake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 9. Toepasselijk recht;

 1. Op gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van EuroGreen.

Contactgegevens

Copyright 2024 – Vechtdal Express

Ontwikkeld met ♡ door Rollema Media